Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HAKEL spol. s r.o.

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) objednávání služeb společnosti Hakel spol. s r.o. se sídlem Bratří Štefanů 980, PSČ: 500 03 Hradec Králové, IČO: 62028006, DIČ: 62028006, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 6993, (dále jen „poskytovatel“) na internetové adrese skoleni.hakel.cz (dále jen „Webová stránka“), a jejich poskytování objednateli. Služby poskytovatele mají zejména povahu školení a souvisejících služeb (dále jen „Služby“).
 2. Poskytovatel je plátcem DPH.
 3. Účastníky na školení (dále jen „objednatelé“) jsou právnické a fyzické podnikající i nepodnikající osoby, které si na Webové stránce u poskytovatele objednají Služby poskytovatele. VOP se tak vztahují jak na případy, kdy jedná osoba objednávající Služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy by objednatelem byla fyzická osoba, jednající při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).
 4. Objednatel vyslovuje souhlas s těmito VOP odesláním objednávky Služby. Na VOP je objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
 5. Aktuálně platné znění VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce poskytovatele skoleni.hakel.cz/obchodni-podminky.

II. Smlouva o poskytnutí Služby

 1. Smlouvou o poskytnutí Služby se rozumí smlouva uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem mezi poskytovatelem a objednatelem prostřednictvím Webové stránky (dále jen „Smlouva o poskytnutí Služby“). Tyto VOP (ve znění účinném k okamžiku odeslání objednávky) jsou nedílnou součástí každé Smlouvy o poskytnutí Služby.
 2. K uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby dochází akceptací objednávky ze strany poskytovatele formou potvrzujícího emailu na adresu objednatele.

III. Objednávka služeb

 1. Objednatel je oprávněn si nabízené Služby objednat na webových stránkách skoleni.hakel.cz.
 2. Veškerá prezentace Služeb umístěná Webové stránce je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu o poskytnutí Služby ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 3. Kliknutím na ikonku „nákupního košíku“ u vybrané položky Služeb se přidá objednávka do košíku. Objednatel může nadále pokračovat v objednávce nebo kliknutím v horní části stránky na ikonu košíku přejít k pokladně (dokončit objednávku či objednávku smazat). Po vyplnění údajů o účastnících školení klikne objednatel na „Pokračovat na údaje“. Postupně vyplní údaje a kontaktní údaje objednatele. Po tomto kroku pokračuje na rekapitulaci údajů, kde si je překontroluje a zvolí způsob platby.
 4. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Po odeslání objednávky již objednatel nemůže měnit údaje, které vložil do objednávky, ani opravovat chyby v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Po odeslání objednávky poskytovateli je její finální verze zaslána zpět objednateli na kontaktní e-mail, který přijde několik minut po jejím přijetí. Objednávka je závazná.

IV. Údaje uvedené v objednávce

 1. Objednatel potvrzuje správnost a úplnost všech údajů uvedených v objednávce. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoli škodu způsobenou v důsledku nepravdivosti nebo neúplnosti tohoto prohlášení objednatele.
 2. Pokud objednatel v objednávce uvádí i údaje o dalších účastnících školení v rámci Služeb, zašle poskytovatel těmto osobám prostřednictvím emailové adresy uvedené objednatelem pozvánku k účasti na školení. Tyto osoby mají možnost toto pozvání odmítnout, a to kliknutím na uvedený odkaz. Odmítnutí účasti ze strany těchto osob nemá vliv na platnost a účinnost Smlouvy o poskytnutí služby s objednatelem a na práva a povinnosti objednatele z ní vyplývající.

V. Cena a platba

 1. Cena za Služby poskytnuté poskytovatelem na základě objednávky objednatele je stanovena ve výši dle aktuálně platného ceníku poskytovatele uvedeného na Webové stránce poskytovatele.
 2. Ceny Služeb na webu jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Objednatel obdrží Služby za cenu platnou v okamžiku odeslání objednávky poskytovateli.
 3. Cena Služeb výslovně nezahrnuje náklady objednatele nebo osob účastnících se na školení vzniklé v souvislosti s dopravou na školení a jakýchkoli dalších podobných nákladů spojených s účastí na školení.
 4. Cena Služeb bude objednatelem uhrazena jedním ze způsobů, který dává poskytovatel objednateli k dispozici. Výčet možných způsobů platby je vždy uveden na Webové stránce, jakož i v rámci objednávkového formuláře.
 5. Při volbě platby bankovním převodem je objednateli zaslán email s fakturou včetně platebních údajů a originál faktury a je zaslán po jejím uhrazení. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Obdržení platby poskytovatel objednateli potvrdí e-mailem na jeho adresu uvedenou v objednávce.
 6. Za Službu je možné zaplatit také na místě konání školení. Cena na místě je vyšší než cena na webu a je uvedena na Webové stránce. Při zaplacení na místě obdrží účastník školení písemné potvrzení platby. Objednatel je povinen za Službu na místě zaplatit nejpozději do zahájení daného školení. 
 7. V případě, že objednatel nezaplatí cenu Služby řádně a včas, není poskytovatel povinen mu Službu poskytnout.

VI. Storno podmínky

 1. Informace o požadavcích na změnu již uzavřené Smlouvy o poskytnutí služby či o zrušení resp. stornu účasti na školení je nutno zaslat písemně na e-mail: skoleni@hakel.cz
 2. V případě požadavku na změnu již uzavřené Smlouvy o poskytnutí Služby případné schválení změny závisí plně na uvážení poskytovatele a jeho dohodě s objednatelem. Objednatel nemá na změnu Smlouvy poskytnutí Služby právní nárok.
 3. Při zrušení účasti bude fakturován storno poplatek v závislosti na době, která zbývá do zahájení školení:
  • Storno 5 a více pracovních dní před dnem konání školení je bezplatné. (Pokud již Objednatel platbu uhradil, bude mu vrácena zpět v plné výši)
  • Při stornu 0–4 pracovních dní před dnem konání školení na školení účtuje Poskytovatel storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu.
  • V případě neúčasti objednatele bez předchozího zrušení na školení cena Služby poskytovateli v plné výši propadá, a objednatel tedy nemá právo na její vrácení.
 1. Objednatel deleguje včas náhradního účastníka, v případě že chce zabránit propadnutí částky ceny Služby. V případě zrušení kurzu ze strany poskytovatele bude objednateli nabídnuta možnost převedení kurzovného na jiný vybraný kurz nebo bude kurzovné objednateli vráceno v plné výši.

VII. Podrobné informace o školení

 1. Konkrétní podrobnosti a specifikace jednotlivých Služeb, včetně podrobné osnovy, rozsahu a průběhu školení je součástí „Detailu školení“, který je dostupný na Webové stránce

VIII.  Poskytování Služeb školení

 1. Poskytovatel se Smlouvou o poskytnutí Služby zavazuje poskytnout objednateli objednanou Službu řádně a včas.
 2. Objednatel, který je Spotřebitelem, učiněním objednávky Služby souhlasí s tím, aby mu Služba byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí Služby před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytnutí služby (viz článek IX těchto VOP).
 3. Poskytovatel má právo v odůvodněných případech zrušit konání školení nebo změnit jeho termín konání. O těchto změnách či zrušení školení bude poskytovatel objednatele informovat prostřednictvím Webové stránky a e-mailu uvedeného v objednávce Služby. V případě, zrušení školení poskytovatel objednateli vrátí zaplacenou cenu školení v plném rozsahu. V případě, že objednatel nesouhlasí se změnou termínu školení, má právo od smlouvy písemně odstoupit. Smlouva o poskytnutí Služby v takovém případě od počátku zaniká doručením řádného odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby poskytovateli, a poskytovatel vrátí objednateli cenu Služeb zaplacenou dle zrušené Smlouvy o poskytnutí Služby.
 4. Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli při plnění Smlouvy o poskytnutí Služby veškerou potřebnou součinnost. Zejména se zavazuje poskytovateli poskytnout veškeré informace potřebné k řádnému plnění Smlouvy o poskytnutí Služby. Objednatel se zavazuje dostavit se na místo konání školení včas a při poskytování Služeb respektovat organizační pokyny poskytovatele. V případě nedodržování těchto VOP nebo pokynů poskytovatele při poskytování Služeb je poskytovatel oprávněn odepřít objednateli poskytnutí Služby, přičemž objednateli v souvislosti s tímto nevnikají žádné nároky, zejména pak nemá nárok na vrácení ceny Služby. Objednatel je povinen zajistit respektování těchto VOP a pokynů poskytovatele i dalšími osobami, které se školení účastní z pověření objednatele.

IX. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby

 1. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby Spotřebitelem
 1. Objednatel, který je Spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy o poskytnutí Služby odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů. Objednatel, který je Spotřebitelem, však bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty k odstoupení.
 2. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě k odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby dle předchozího odstavce. K odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby může objednatel, který je Spotřebitelem, využít vzorový formulář, který je https://skoleni.hakel.cz/dokumenty/. Odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby může objednatel zasílat na kontakty poskytovatele uvedené níže v těchto VOP.
 3. V případě odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby se Smlouva o poskytnutí Služby od počátku ruší.
 4. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy o poskytnutí Služby, vrátí mu poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy o poskytnutí Služby přijal, stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li objednatel, který je Spotřebitelem od Smlouvy o poskytnutí Služby, a pokud poskytovatel s poskytováním Služby na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby, uhradí objednatel poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za Službu poskytnutou do okamžiku odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě Služby.
 1. Odstoupení od Smlouvy objednatelem – Podnikatelem
 1. Objednatel, který je Podnikatelem, může od Smlouvy o poskytnutí Služby odstoupit pouze v případech stanovených těmito VOP. Možnosti odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby Spotřebitelem se pro něj neuplatní. Ustanovení článku IX odst. 1 písm. b) až d) VOP upravující postup při odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby se použijí na Podnikatele obdobně.
 2. Objednatel, který je Podnikatelem, může od Smlouvy o poskytnutí Služby odstoupit pouze v případě jejího podstatného porušení, za předpokladu, že byl o tomto porušení poskytovatel vyrozuměn, a byla mu poskytnutá dodatečná doba ne kratší než 7 (sedm) dní ke zjednání nápravy. Ostatní zákonné možnosti odstoupení od Smlouvy o poskytnutí Služby ze strany poskytovatele jsou vyloučeny.

X. Práva z vadného plnění

 1. Práva objednatele vznikající z vadného plnění v souvislosti se Smlouvou o poskytnutí Služby se řídí v rozsahu zde neupraveném příslušnou zákonnou úpravou práv z vadného plnění u smlouvy o dílo (zejména ustanovením § 2615, § 2099 a násl. Občanského zákoníku).
 2. Služba je vadná, neodpovídá-li Smlouvě o poskytnutí Služby. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o poskytnutí Služby, ledaže ho poskytovatel ujistil výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
 3. Práva z vadného plnění je objednatel oprávněn uplatnit u poskytovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v těchto VOP, nebo písemně zasláním na adresu sídla poskytovatele, případně v místě sídla poskytovatele nebo místa poskytování služby. Dnem uplatnění práv z vadného plnění se rozumí den, kdy je oznámení o uplatnění těchto práv doručeno poskytovateli.
 4. Je-li Služba plněna vadně, může objednatel: 
  1. požadovat bezplatné odstranění vady
  2. odstoupit od Smlouvy o poskytnutí Služby, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu
  3. požadovat přiměřenou slevu z ceny Služby
 1. Právo z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud objednatel před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud objednatel vadu sám způsobil.
 2. Poskytovatel vydá objednateli písemné potvrzení o tom, kdy objednatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 3. O reklamaci poskytovatel rozhodne bez zbytečného odkladu po jejím učinění, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má objednatel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy o poskytnutí Služby.
 4. V případě, že je reklamace objednatele oprávněná, má objednatel právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil za účelem oprávněného uplatnění svých práv z vad. Uživatel požádá o náhradu těchto nákladů prostřednictvím e-mailové adresy poskytovatele uvedené níže v těchto VOP. Objednatel může být požádán o doložení vynaložených nákladů.

XI. Ochrana osobních údajů

 1. Informace o zpracování osobních údajů objednatelů v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytnutí Služby naleznete v dokumentu, který je dostupný na Webové stránce.
 2. Objednatel prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí Služby splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby poskytovateli a v tomto ohledu již poskytovatel, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.
 3. V případě, že by měl poskytovatel zpracovávat osobní údaje jako zpracovatel, zavazuje se jej na toto objednatel předem písemně upozornit a vyzvat poskytovatele k uzavření zpracovatelské smlouvy. Bez uzavření této smlouvy nebude poskytovatel osobní údaje zpracovávat jako zpracovatel.

XII. Řešení spotřebitelských sporů

 1. V případě, že dojde mezi objednatelem, který je Spotřebitelem, a poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o poskytnutí Služby, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel – Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah založený Smlouvou o poskytnutí Služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Všechna oznámení mezi objednatelem a poskytovatelem, která se vztahují k těmto VOP, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím k tomu určeného rozhraní Webové stránky, nebo prostřednictvím:

e-mailu poskytovatele: skoleni@hakel.cz a

e-mailu objednatele uvedeného v objednávce

 1. Objednatel se zavazuje že v případě změny kontaktních údajů bude o této změně poskytovatele informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

Aktuální kontaktní údaje poskytovatele rovněž naleznete na webové stránce poskytovatele – www.hakel.cz

 1. Tyto VOP poskytovatele jsou platné a účinné ode dne uvedeného níže v tomto článku VOP. do jejich zrušení nebo vydání nových podmínek s pozdějším datem. Novější znění VOP ruší podmínky vydané dříve. Právní vztahy mezi objednatelem a poskytovatelem se posuzují vždy podle ustanovení VOP platných a účinných v době učinění objednávky.
 2. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné mezi objednatelem a poskytovatelem písemně sjednat ve zvláštní smlouvě. V případě odchylných písemných ujednání platí před těmito VOP přednostně ujednání zvláštních podmínek uvedených ve smlouvě.
 3. Veškeré změny a doplňky smlouvy, která byla mezi stranami sjednána písemně, musí být učiněny také v písemné formě a musí být podepsány oprávněnými osobami poskytovatele a objednatele.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto VOP i bez předchozího upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 5. Smlouva o poskytnutí Služby a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytnutí Služby lze uzavřít v českém jazyce.
 6. Uzavřené Smlouvy o poskytnutí Služby jsou archivovány poskytovatelem v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám o poskytnutí Služby má výlučně poskytovatel.
 7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o poskytnutí Služby. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytnutí Služby (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 8. Objednatel souhlasí, že poskytovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o poskytnutí služby či její část. Objednatel nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Poskytovatelem bez písemného souhlasu Poskytovatele.
 9. Objednatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 10. Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy o poskytnutí služby.
 11. Tyto VOP, jakož i veškeré právní poměry na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.
 12. Tyto VOP jsou platné a účinné od 6. 5. 2019.

Hakel spol. s r.o.

Bratří Štefanů 980, 500 03 Hradec Králové