Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,

jednou z našich priorit je ochrana Vašich osobních údajů. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace ohledně Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem – společností HAKEL spol. s r.o., IČO: 62028006, se sídlem Bratří Štefanů 980, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6993 (dále jen „Poskytovatel“), v souvislosti se smlouvou o poskytnutí služeb Poskytovatele, kterými jsou služby školení a související služby (dále jen „Smlouva o poskytnutí služby“), kterou s Poskytovatelem uzavíráte prostřednictvím jeho webové stránky www. skoleni.hakel.cz (dále jen „Webová stránka“).

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv můžete využít tyto kontakty:

e-mail skoleni@hakel.cz

telefon +420 494 942 314

 1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?
  1. Uzavření Smlouvy o poskytnutí služby a její plnění

Osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a realizace závazků ze Smlouvy o poskytnutí služby. K tomu potřebujeme tyto Vaše osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení, případně IČO, DIČ u fyzických osob, adresa sídla)
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
 • v závislosti na volbu způsobu platby za Vámi objednané služby též číslo bankovního účtu a jiné platební údaje

Za účelem uzavření a plnění Smlouvy o poskytnutí Služby zpracováváme dále i informace z komunikace s Vámi, informace o plnění Smlouvy o poskytnutí služby.

Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro plnění našich povinností ze Smlouvy o poskytnutí služby, jejíž jste smluvní stranou.

  1. Oprávněné zájmy a právní povinnosti

V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich oprávněných zájmů.

Z tohoto důvodu zpracováváme osobní údaje osob, které objednatel našich služeb uvedl jako účastníky našeho školení (typicky, zaměstnanci objednatele našich služeb). U těchto osob zpracováváme tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje (jméno, příjmení)
 • kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
 • údaj o účasti těchto osob na našem školení, případně informace z komunikace s těmito osobami

Vzhledem ke skutečnosti, že vám v případě uzavírání Smlouvy o poskytnutí služby skrze Webovou stránku umožňujeme hradit cenu našich služeb též prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem Planá 67, PSČ 37001 (dále jen „GOPAY“), musíme plnit povinnosti, které pro nás vyplývají ze smlouvy uzavřené se společností GOPAY. Mezi takové naše povinnosti patří i povinnost uchovávat doklady o dodání služeb vám.   

Z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dále zpracováváme osobní údaje typicky v případě právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy (Česká obchodní inspekce apod.). Zde musíme prokazovat, že jsme při plnění Smlouvy o poskytování služby jednali v souladu s právními předpisy.

Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, zde zpracováváme osobní údaje typicky při:

 • vedení účetnictví a plnění souvisejících daňových povinností
 • archivování
  1. Zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích (obchodních sdělení)

Našim klientům, u kterých jsme získali jejich e-mail a/nebo telefon v souvislosti s uzavřením Smlouvy o poskytování služby, nebo osobám, které se přihlásily k odběru novinek prostřednictvím naší Webové stránky a za tímto účelem nám sdělili svůj e-mail, zpracováváme tyto osobní údaje za účelem zasílání informací a novinek o našich službách či výrobcích. V případě, že nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli zdarma odhlásit. Způsob bude vždy uveden v rámci takového sdělení. V případě, že tyto zprávu vůbec nechcete dostávat, kontaktujte nás na výše uvedeném kontaktním e-mailu.

Neprovádíme žádné profilování, ani automatizované rozhodování.

Za účelem zjišťování, jak jsou naše Webové stránky využívány a jejich následného zlepšování pak sledujeme i chování našich klientů a návštěvníků Webové stránky pomocí tzv. logování a trackování (tedy historii přihlašování a využívání jednotlivých funkcí Webové stránky).

 1. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od Vás. Jste povinni dám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Automatizovaně získáváme údaje, které vzniknou Vaší aktivitou v rámci Webové stránky.

Osobní údaje nejsou předávány mimo EU, není-li uvedeno jinak.

Ke zpracování Vašich osobních údajů využíváme zpracovatele, kterými jsou:

 • společnost Effecto Creatives s.r.o., IČO: 04988060, poskytovatel služeb správy obsahu Webové stránky
 • společnost Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, provozovatel služby Google Analytics
 • Matěj Fuchs, IČO – 88019063, správce účtu poskytovatele ve službě Google Analytics, PPC Kampaně, Google ADs
 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko
 • Tomáš Tuček, IČO: 03775232, správce kampaní pro službu Facebook Business Manager, Instagram, PPC Kampaně, Google ADs, kariera.hakel.cz
 • Lukáš Dalibor – IČO: 68579225, správa účtu Poskytovatele ve službě Facebook, Instagram, správa kariera.hakel.cz
 • Michal Janko – IČO: 67486223, poskytovatel IT služeb (webhosting)
 • Jan Minařík – IČO: 88642381, poskytovatel IT služeb (správa dat, serveru hakel.cz)

Osobní údaje mohou být předány též společnosti GOPAY v souvislosti s plněním našich závazků vůči této společnosti.

Osobní údaje mohou být předány organům veřejné správy za účelem výkonu jejich zákonných oprávnění.

 1. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně na Webové stránce, případně v automatizovaných systémech zpracovatelů, jak jsou uvedeni výše.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a nezasahujeme do Vašeho soukromého a osobního života.

 1. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?
  1. Smlouva o poskytnutí služby a oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu plnění Smlouvy o poskytnutí služby.

Poté je uchováme po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt (které mohou být v České republice až 15 let od vzniku relevantní události) za účelem vyřizování reklamací a uplatňování práv vůči nám, resp. ochrany našich práv při uplatňování práv vůči Vám. V této souvislosti zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČO, DIČ, bydliště/sídlo) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), případně takové identifikační a kontaktní údaje fyzických osob v angažmá, údaje o plnění Smlouvy o poskytnutí služby (obsah Smlouvy, informace o jejím plnění), informace z komunikace s Vámi.

  1. Právní povinnosti

Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

Potřebné osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví.

  1. Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma.

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

 1. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech nosičů Vašich osobních údajů a poskytnutí seznamu zpracovávaných osobních údajů.

Vždy Vás budeme informovat o:

 1. účelu zpracování osobních údajů
 2. osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji
 3. povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů
 4. příjemci, případně kategoriích příjemců
 5. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
 6. veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás

Mezi Vaše další práva patří:

 1. požádat nás o vysvětlení
 2. požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut)
 3. požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili
 4. podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají

Další podrobnosti týkající se způsobu uplatňování Vašich práv naleznete také v našem dokumentu „Pravidla pro uplatňování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů – vyřizování žádostí“, který je dostupný na našem webu www.hakel.cz.

 1. Jak Vaše osobní údaje chráníme

K zabezpečení údajů slouží následující prostředky zabezpečení:

Antivirové ochrany, firewally, šifrování, autorizační údaje, certifikáty https:// pro ochranu webových služeb a přístupů na webové stránky HAKEL a podstránky.